Flexibilisering van de werktijd

Zoeken naar de geschikte flexibiliteit voor werktijdmodellen

In alle bedrijven hebben globalisering en digitalisering invloed op de manier van denken, de werkprocessen, de diensten en de productie. Alleen de visie op de resource personeel blijft vaak onveranderd. Bedrijven blijven in traditionele werktijdmodellen vasthouden aan starre ploegendiensten en implementatiescenario's. De verscheidenheid aan nieuwe mogelijkheden om werktijdmodellen flexibeler te maken teneinde gelijke tred te houden met de veranderende markt- en werkomstandigheden blijft onbenut.

Deze verschillen tussen moderne bedrijven en de traditionele organisatie van de werktijd is vooral merkbaar in de productiebedrijven. Vaak staan de deels volautomatische productie-installaties voor een klantspecifieke productie tegenover de vaak ééndimensionale, handmatig opgestelde ploegendienstroosters. In tijden van tekorten aan geschoolde arbeidskrachten moet echter niet alleen rekening worden gehouden met wisselende behoeften, maar ook met de wensen en behoeften van de werknemers die meer flexibiliteit wensen. Zo zien steeds meer werknemers af van hogere salarissen in ruil voor meer vrije tijd of een werkplek die niet gebonden is aan een specifieke locatie. Er is dan ook een duidelijke trend van vaste werktijden en vaste banen naar meer moderne, flexibele werkmodellen.

De drie pijlers naar flexibele werkmodellen

Er zijn drie aspecten of pijlers om werkmodellen flexibeler te maken. Zo zijn er verschillen tussen de werkmodellen op het gebied van ruimtelijke flexibiliteit, flexibiliteit qua tijd en beroepsmatige flexibiliteit. Een combinatie van de drie pijlers maakt het mogelijk om schommelingen en fluctuaties te compenseren, de werknemerstevredenheid te garanderen en kostenefficiëntie te garanderen.
 

Ruimtelijke flexibiliteit: Wanneer de locatie niet van belang is

Steeds meer mensen in Duitsland moeten vanwege hun werk mobiel zijn zoals forenzen of wanneer men klanten moet bezoeken of naar vergaderingen of beurzen moet gaan. Een deel van deze dienstreizen is onvermijdelijk en blijft noodzakelijk. Een ander deel kan echter vermeden worden door werkmodellen waarin werknemers niet aan een specifieke werkplek zijn gebonden, maar ook thuis of via desk sharing kunnen werken. Technologie bevordert en vereenvoudigt locatieonafhankelijk werken, bijvoorbeeld door middel van virtuele teams, cloud-oplossingen of videoconferenties.

Flexibiliteit qua tijd: Wanneer de vraag de werktijd bepaalt

Elk bedrijf streeft ernaar om snel en efficiënt te kunnen reageren op kortdurende of onvoorziene schommelingen in de vraag. In alle sectoren blijven de meeste bedrijven echter vertrouwen stellen in starre werktijdmodellen die, als ze niet volledig worden benut, leiden tot overbezetting en dus tot onproductiviteit en inefficiëntie. Wanneer er daarentegen sprake is van een grotere behoefte aan personeel wordt dit meestal gecompenseerd door overwerk. Daarbij worden soms enorme loontoeslagen en overbelasting van werknemers acceptabel geacht.

Fluctuerende behoeften vereisen een grotere flexibiliteit. Jaarlijkse werktijdregelingen zijn een goede manier om werknemers de mogelijkheid te bieden om tijdens de piekperiodes van de vraag uren ''op te bouwen'' en dit krediet bij een lagere werklast te laten ''vieren''. Met de alternatieve optie van "oproepbaar werken" houden de medewerkers zich beschikbaar voor eventuele diensten. Wanneer er geen behoefte aan werk is, ontvangen zij een bepaald percentage van hun vaste salaris in ruil voor hun getoonde inzetbaarheid. Hierdoor wordt er naar behoefte gewerkt in plaats van op basis van vaste werktijden.

Beroepsmatige flexibiliteit: Wanneer iedereen alles kan doen

De flexibiliteit van het personeel wordt niet alleen bereikt door middel van werktijdgerelateerde maatregelen, maar vooral ook door de inzet van medewerkers van diverse divisies en afdelingen. Medewerkers kunnen daardoor op heel korte termijn van baan of functie veranderen. Dit kan alleen worden gerealiseerd wanneer werknemers meerdere kwalificaties hebben. Medewerkers leren belangrijke aanvullende vaardigheden die hen geschikt maken voor andere machines, werkplekken en organisatiestructuren. Daardoor kunnen werkplekken flexibel worden bezet. Verschillende medewerkers met de vereiste kwalificaties zijn beschikbaar voor uiteenlopende taken zodat de capaciteitsknelpunten over de divisies en afdelingen heen gelijkmatig kunnen worden verdeeld. Een geïntegreerde workforce management oplossing helpt u bij het omgaan met kwalificaties en zorgt voor transparantie binnen de verschillende divisies en afdelingen.

In drie stappen naar een flexibele inzet van medewerkers

Als aan alle eisen van een werkmodel wordt voldaan wordt de basis gelegd voor een op de behoeften afgestemde en langblijvende inzet van de medewerkers. Ook ten behoeve van de werknemers: Want zij hebben nu de mogelijkheid om hun werkwijze aan te passen aan hun persoonlijke gewoontes en hun huidige levenssituatie. En met een gezonde balans tussen werk en privéleven zijn ze aantoonbaar tevredener, productiever en minder snel geneigd om af te haken.

De volgende drie stappen wijzen de weg naar een duurzame en flexibele inzet van medewerkers.

  1. De eerste stap is het analyseren van de status quo. De nadruk ligt op de eisen van uw bedrijfsmodel en uw medewerkers. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de huidige mogelijkheden en beperkingen, bijvoorbeeld door middel van bedrijfsovereenkomsten en collectieve arbeidsovereenkomsten.
  2. In de tweede stap vindt op basis van de analyse de optimale mix van de drie pijlers voor flexibilisering plaats die voor uw bedrijf wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.
  3. Aangezien door de invoering van nieuwe werkmodellen de bedrijfscultuur meestal merkbaar wordt veranderd en voor veel medewerkers gepaard gaat met veranderingen, moet het proces vergezeld worden van een gekwalificeerd en individueel op maat gemaakt change management.
     

Flexibele werktijden geheel op maat

Laat ATOSS Consulting u adviseren. Onze consultants kunnen putten uit meer dan 30 jaar ervaring en de knowhow van ongeveer 10.000 projecten. Voor een succesvolle flexibilisering van de werktijden in uw bedrijf ondersteunen wij u graag met een op uw behoeften afgestemd adviesconcept.

 

Michael Knoblauch

Uw contactpersoon

Bent u op zoek naar goed advies? Ik help u graag verder!

Michael Knoblauch
Director ATOSS Consulting

T +31 30 2106028
E consulting@atoss.com